GIẢM GIÁ VÉ ĐỐI VỚI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

  • ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

– Đoàn viên công đoàn
– Áp dụng cho các đoàn tàu khách (trừ tàu SE1/2/3/4)

  • MUA VÉ CÁ NHÂN:

– Giá vé bán bằng 95% giá vé trong cùng thời điểm.
– Áp dụng đến hết ngày 31/12/2017
(Có thẻ Đoàn viên công đoàn khi mua vé)

  • MUA VÉ TẬP THỂ:

– Giảm 7% giá vé: Từ 10 đến 39 người
– Giảm 10% giá vé: Từ 40 người trở lên
– Thời gian áp dụng: 03 – 31/5/2017, 14 – 30/8/2017,05/9 – 27/12/2017
(Danh sách có đóng dấu đỏ của công đoàn cơ sở xác nhận là đoàn viên công đoàn của đơn vị)