GIẢM GIÁ VÉ TẬP THỂ 2017

THỜI GIAN ÁP DỤNG – Tàu Thống nhất: 19/2-5/4/2017; 10/4-26/4/2017; 3/5-31/5/2017; 14/8-30/8/2017; 5/9-27/12/2017 – Tàu Khu đoạn: 19/2-5/4/2017; 8/4-26/4/2017; 30/4-31/5/2017; 12/8-30/8/2017; 3/9-27/12/2017; 31/12/2017 – Riêng với tàu Khu đoạn số lẻ (SE25, SQN1, SNT1, SPT1…) áp dụng ngày: 19/2-7/4/2017; 10/4-29/4/2017; 3/5-31/5/2017; 14/8-1/9/2017; 5/9-30/12/2017.  MỨC GIẢM GIÁ VÉ – Từ 10 đến 39 người: Giảm 6%…